İdari Hukuk kategorisinde tarafından
Dosya muhteviyatındaki bilgi ve belgelerden, idarece tek yanlı olarak sözleşme fesih işlemi tesis edilmediği, her ne kadar dava dilekçesinde sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle iş bu dava ikame edilmiş ise de, feshin davacının iradesiyle gerçekleştiği açık olup, olayda idari makam ve merciilerce gerçekleştirilen, idari davaya konu edilebilecek tek taraflı bir sözleşme fesih işlemi bulunmadığından bakılmakta olan davanın incelenmeksizin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 14/3-d ve 15/1-b maddeleri uyarınca davanın,  incelenmeksizin reddine, aşağıda dökümü yapılan 133,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kullanılmayan 59,10 TL yürütmenin durdurulması harcı ile posta avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 17/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İptal davası YD dava esas dan devam ediyor mu

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
sizin davanız reddedilmiş tümden yd devam etmez.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
peki esas karar çıkacak mı tekrar va davayı kazanma ihtimalim

İlgili sorular

9 cevap 171 gösterim
1 cevap 167 gösterim
1 cevap 99 gösterim
2 cevap 1,733 gösterim
...